Dolvik Båtbyggeri AS (Norway)
V/ Stein Erik Savland, 5302 Strusshamn, Norway
Phone + 47 56144314, Fax + 47 56144313, mail@dolvik.no

Dolvik Boatbuilders (USA)
Lesley Sand, 5327 Falmouth Road, Bethesda, MD 20816, USA
Phone + 301-229-9313, Fax + 301-229-4252
lesley@dolvik.no

Russia
Vita Marine Inc. Vladimir Parshutin
Phone +7 095 773 7909, Fax + 7 095 752 2258, www.vitamarine.ru

Name *
Name